Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

moodle ANS

Zgłaszanie problemów odnośnie Moodle: moodle@ans-gniezno.edu.pl 

Available courses

Kurs BHP dla studentów ANS pierwszego roku, którzy nie mają zaliczenia z BHP.rok akademicki 2022/2023r.

Regulamin zawiera podstawowe, ogólne informacje o zasadach postępowania z danymi osobowymi.

Jest to strona do przedmiotu GIS W Inzynierii Środowiska, którą prowadzi Alicja Bałut.


kurs przeznaczony dla kierunku inżynierii środowiska sem.6/III rok

kurs zawiera materiał dot. Kwaśnego opadu atmosferycznego jako czynnik przyspieszający proces korozji + zadanie do wykonania przez studenta. Ponadto ARTYKUŁ dr inż. M. Głuszko, Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych oraz urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych; 2008 r

UWAGA!!! Kontakt student - wykładowca drogą mailową

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych.


Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładami, które są zamieszczane sukcesywnie.

Pytania dotyczące materiału wykładów-  drogą mail'ową.


W ramach wykładu studenci zapoznają się  metodami  odnowy i rekultywacji zdegradowanych  akwenów wodnych. Omawiane są  metody chemiczne i biologiczne odnowy  wod  zbiorników przepływowych, stałych,zaporowych w Polsce ,poprzez projekcje multimedialne. Ćwiczenia terenowe odbywają się nad Jeziorem Jelonek .Probki pobranych wod poddawane są analizie  fizykochemicznej w laboratorium. Uzyskane wyniki są dyskutowane pod katem rekultywacji. Opis wyników co roku zostaje przesłany do publikacji w  Przeglądzie Komunalnym:

Literatura:Lilianna Bartoszek   Degradacja zbiornikow wodnych malej retencji-uwarunkowania,nasilenie.możliwości chemicznej rekultywacji. 2019,Rzeszów

Justyna Dunalska  Rekultywacja zbiorników wodnych 2019 Olsztyn

Jerzy Siepak i inni Fizyczno-chemiczna analiza wod i gruntów 1999 Poznań

Jan Dojlido Chemia wod powierzchniowych  1995 Bialystok

kurs przeznaczony dla kierunku inżynierii środowiska sem.6/III rok

kurs z tego dnia zawiera pliki dotyczące : Wpływ kwaśnego opadu atmosferycznego na materiały  budowlane i zadanie dla studentów; ARTYKUŁ do zaznajomienia się z treścią : Golański "Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej i wpływu na środowiska " Przegląd Budowlany nr 3/2011; materiał pomocniczy do przeanalizowania na temat Porównania wpływu na środowisko rur z PCV i rur betonowych (rury stanowią przykład materiałów budowlanych) materiał źródłowy teppfa

UWAGA!!!  kontakt  student wykładowca drogą mailową


kurs przeznaczony dla kierunku inżynieria środowiska sem.6/III rok

tematyka ćwiczenia laboratoryjnego dotyczy: Wpływu kwaśnego opadu atmosferycznego na roślinność metodyka ćwiczenia  + zadanie do wykonania przez studenta na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

                                              

kurs przeznaczony dla  studentów kierunku inżynierii środowiska sem.6/ III rok

kurs zawiera Podstawę teoretyczna dotyczącą Pomiar hałasu- HAŁAS jako zanieczyszczenie powietrza, przestrzeni środowiska;Przykład i Zadanie dla studenta z obliczania  dziennej ekspozycji na hałas do samodzielnego rozwiązania przez studenta na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową


Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska - semestr 6.

Kurs zawiera pliki z wykładów; wytyczne do wykonania projektu z prognozy i zagospodarowania odpadów 

na poziomie gminy zostały wydane w pierwszych dwóch tygodniach w trakcie zajęć w PWSZ.

Wymiana informacji; konsultacje ze studentami odbywają się przez mail'a.


Przedmiot: Zarządzanie środowiskiem

Studia stacjonarne: wykład - 30 godzin (2 pkt. ECTS)

Prowadzący wykład: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

Kontakt: beataklapiszewska@tlen.pl


Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją zrównoważonego rozwoju, modelem systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, podstawowymi zasadami normy ISO 14001, procedurami procesu zarządzania  środowiskowego.

Kurs zawiera wykłady, które są dodawane zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje dotyczące wykonywanych zadań odbywają się drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora.


Metody zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.


kurs przeznaczony dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sem.6/III rok

do pobrania plik z materiałem teoretyczny + zadania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla studentów KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA sem.6/III rok

do pobrania plik z materiałem teoretyczny + zadania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Technologia Chemiczna Nieorganiczna - Laboratorium 

Zajęcia prowadzi: mgr inż. K. Ciesielski (laboratorium- stacjonarni studenci) k.ciesielski@pwsz-gniezno.edu.pl

koordynator: 

KIERUNEK STUDIÓW: Technologia Chemiczna

WYKŁADY   godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne); W KONTAKCIE/ZDALNE (Moodle)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze stosowanymi wybranymi technologiami chemicznymi ......

PROGRAM LABORATORIUM:

Ćwiczenia:

1. Zmiękczanie wody.

2. Montaż zestawów laboratoryjnych.

3. Kaustyfikacja sody - otrzymywanie NaOH. ♦ Informacje od wykładowcy


        Przedmiot: Chemia surowców kosmetycznych

        Autor kursu: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

        Prowadzący wykłady: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

        

        Cel kształcenia: 

         Charakterystyka surowców stosowanych przez przemysł kosmetyczny. Właściwości 

         fizykochemiczne, działanie i zastosowanie związków nieorganicznych oraz surowców 

         kosmetycznych pochodzenia organicznego (alkoholi, kwasów, 

         tłuszczów prostych i złożonych, białek, cukrów). Informacje dotyczące czystości oraz 

         kryteriów doboru surowców kosmetycznych.

       

        Metody zaliczenia przedmiotu:

        Wykład: zaliczenie w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.


        Literatura podstawowa:

         1. Sarbak Z., Jachymska-Sarbak B., Sarbak A. „Chemia w kosmetyce i kosmetologii”, Wyd. 

            MedPharm-Polska, Wrocław 2013. 

         2. Marzec A. "Chemia kosmetyków surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów" Wyd.

             TNOiK Dom, Toruń 2009.


        Literatura uzupełniająca:

       „Wybrane zagadnienia z kosmetologii”, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Marony, 

         Wydawnictwo Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie, Kraków 2017.


        ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM ORAZ SPOSOBIE ZALICZENIA ZAJĘĆ

        Wykłady

         Zagadnienia i treści teoretyczne przeznaczone do realizacji wykładów przesłane w postaci 

         prezentacji Power Point. 

         Ocena końcowa to ocena zdobyta  z testów jednokrotnego wyboru.  


Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu właściwości wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w budowie aparatury procesowej. Dodatkowo przedmiot ma na celu zapoznanie się z elementami maszyn występujących w konstrukcjach aparatów i urządzeń przemysłowych oraz nabycie umiejętności inżynierskich samodzielnego wykonania projektu aparatu procesowego

przedmiot: ANALIZA INSTRUMENTALNA-LABORATORIUM

kierunek studiów: technologia chemiczna semestr 4

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu) (chyba, że ze względu na pandemię COVID19 będą zalecenia że mają być zdalnie-on-line)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu: Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej ; Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne); Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca.. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej ; Wiedza na temat metod instrumentalnych stosowanych w chemii analityczne; analizie środowiska; podstawy  budowa aparatury pomiarowej i zasady jej działania; analiza ilościowa za pomocą danej aparatury; zastosowanie do jakich oznaczeń w praktycznym zastosowaniu; Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne; Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne; Elektrograwimetria. Kulometria; Polarografia woltamperometira.; Spektrofotometria UV-VIS; Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa; Chromatografia cieczowa HPLC; Chromatografia gazowa; Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

sposób weryfikacji WYKŁADÓW: EGZAMIN PISEMNY

WYKŁADY treści:

1

 Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej

P6S_WG; P6S_KK P6S_UW

2

Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne)

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

3

Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

4

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

5

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

6

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Elektrograwimetria. Kulometria

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

7

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Polarografia woltamperometira.

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

8

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria UV-VIS

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

9

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria IR

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

10

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

11

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa HPLC

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

12

METODY CHROMATOGRAFICZNE. Chromatografia gazowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

13

METODY TERMOANALITYCZNE. Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

P6S_WG P6S_KK P6S_UW


 sposób weryfikacji LABORATORIUM: OPRACOWANIA PROTOKOŁÓW + KOLOKWIA (w przypadku zajęć zdalnych forma pisemna i w wyznaczonym czasie odsyłana na  Moodla; w przypadku zajęć w kontakcie w laboratorium kolokwia-odpowiedź ustna przy tablicy)

LABORATORIUM treści:

1

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE, PRZEPISY BHP, P.POŻ.

(2 godziny)

 

2

ĆWICZENIE10 Analiza ilościowa kationów Ca2+, Mg2+, Mn2+, NH4+ w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

 

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

 

3

ĆWICZENIE 11 Analiza ilościowa anionów Cl-, SO42-, NO3-, NO2- w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

P6S_WG; P6S_UW

4

ĆWICZENIE 1 ANALIZA INSTRUMENTALNA

SPEKTROFOTOMETRYCZNA - OZNACZANIE  Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

5

ĆWICZENIE 2 OZNACZANIE  CHLORKÓW W WODZIE METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO ROZTWOREM AgNO3 
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

6

ĆWICZENIE 3 OZNACZANIE KWASUORTOFOSFOROWEGO W COCA-COLI ZA POMOCĄ 

MIARECZKOWANIA POTENCJOMETRYCZNEGO ROZTWOREM WODOROTLENKU SODU
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

7

ĆWICZENIE 4 ANALIZA INSTRUMENTALNA

CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA

W IDENTYFIKACJI SKŁADNIKÓW ROZDZIELANYCH MIESZANIN LEKÓW oraz POLIETYLENOGLIKOLI O RÓŻNYCH MASACH CZASTECZKOWYCH

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

8

CWICZENIE 5  OZNACZANIE JONÓW Fe3+ W WODZIE METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ (KOLORYMETRYCZNĄ) W REAKCJI Z RODANKAMI; WYKREŚLENIE KRZYWEJ WZORCOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

9

CWICZENIE 6  OZNACZANIE pH ORAZ KWASOWOŚCI MIARECZKOWEJ SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH, A TAKŻE MIODU, CZEKOLADY METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

10

CWICZENIE 7   CIECZOWA CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA I CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA (TLC) W ROZDZIELANIU BARWNIKÓW ROŚLINNYCH

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

11

CWICZENIE 8  WYZNACZENIE WZGLĘDNEJ CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ UKŁADU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO ZAKRESU FAL.

( 4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

12

CWICZENIE 9  SONDA TLENOWA W OZNACZANIE TLENU ROZPUSZCZONEGO W WODACH POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA, STAWY, WODZIE WODOCIĄGOWEJ, WODACH SPOŻYWCZYCH, WODZIE DESZCZOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

Literatura podstawowa:

1. W. Szczepaniak.; Metody instrumentalne w analizie chemicznej WNT Warszawa


przedmiot: ANALIZA INSTRYMENTALNA-WYKŁADY

kierunek studiów: technologia chemiczna semestr 4

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu) (chyba, że ze względu na pandemię COVID19 będą zalecenia że mają być zdalnie-on-line)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu: Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej ; Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne); Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca.. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej ; Wiedza na temat metod instrumentalnych stosowanych w chemii analityczne; analizie środowiska; podstawy  budowa aparatury pomiarowej i zasady jej działania; analiza ilościowa za pomocą danej aparatury; zastosowanie do jakich oznaczeń w praktycznym zastosowaniu; Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne; Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne; Elektrograwimetria. Kulometria; Polarografia woltamperometira.; Spektrofotometria UV-VIS; Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa; Chromatografia cieczowa HPLC; Chromatografia gazowa; Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

sposób weryfikacji WYKŁADÓW: ZALICZENIE PISEMNE /na prawach egzaminu/

WYKŁADY treści:

1

 Podstawowe pojęcia z zakresu  chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Wprowadzenie do metod analizy instrumentalnej

P6S_WG; P6S_KK P6S_UW

2

Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej. Metody absolutne (bezwzględne) i porównawcze (względne)

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

3

Metoda krzywej kalibracyjnej. Metoda dodawania wzorca. Metoda wzorca wewnętrznego Kryteria wyboru metody analitycznej

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

4

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Potencjometria. Miareczkowanie potencjometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

5

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Miareczkowanie amperometryczne. Konduktometria Miareczkowanie Konduktometryczne

P6S_WG

P6S_KK P6S_UW

6

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Elektrograwimetria. Kulometria

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

7

METODY ELEKTROANALITYCZNE. Polarografia woltamperometira.

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

8

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria UV-VIS

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

9

METODY SPEKTROSKOPOWE. Spektrofotometria IR

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

10

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa. Chromatografia planarna; TLC, bibułowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

11

METODY CHROMATOGRAFICZNE.  Chromatografia cieczowa HPLC

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

12

METODY CHROMATOGRAFICZNE. Chromatografia gazowa

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

13

METODY TERMOANALITYCZNE. Różnicowa  analiza termiczna (DTA). Różnicowa analiza  kalorymetryczna (DSC)

P6S_WG P6S_KK P6S_UW

 

sposób weryfikacji LABORATORIUM: OPRACOWANIA PROTOKOŁÓW + KOLOKWIA

LABORATORIUM treści:

1

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE, PRZEPISY BHP, P.POŻ.

(2 godziny)

 

2

ĆWICZENIE10 Analiza ilościowa kationów Ca2+, Mg2+, Mn2+, NH4+ w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

 

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

 

3

ĆWICZENIE 11 Analiza ilościowa anionów Cl-, SO42-, NO3-, NO2- w różnych rodzajach wody z wykorzystaniem fotometru mikroprocesorowego do analizy wód i ścieków (LF300 SLANDI)

(3 godziny)

P6S_WG; P6S_UW

4

ĆWICZENIE 1 ANALIZA INSTRUMENTALNA

SPEKTROFOTOMETRYCZNA - OZNACZANIE  Cr(VI) METODĄ DIFENYLOKARBAZYDOWĄ

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

5

ĆWICZENIE 2 OZNACZANIE  CHLORKÓW W WODZIE METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO ROZTWOREM AgNO3
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

6

ĆWICZENIE 3 OZNACZANIE KWASUORTOFOSFOROWEGO W COCA-COLI ZA POMOCĄ 

MIARECZKOWANIA POTENCJOMETRYCZNEGO ROZTWOREM WODOROTLENKU SODU
(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

7

ĆWICZENIE 4 ANALIZA INSTRUMENTALNA

CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA

W IDENTYFIKACJI SKŁADNIKÓW ROZDZIELANYCH MIESZANIN LEKÓW oraz POLIETYLENOGLIKOLI O RÓŻNYCH MASACH CZASTECZKOWYCH

(4 godziny)

P6S_WG

P6S_WK; P6S_UW

8

CWICZENIE 5  OZNACZANIE JONÓW Fe3+ W WODZIE METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ (KOLORYMETRYCZNĄ) W REAKCJI Z RODANKAMI; WYKREŚLENIE KRZYWEJ WZORCOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

9

CWICZENIE 6  OZNACZANIE pH ORAZ KWASOWOŚCI MIARECZKOWEJ SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH, A TAKŻE MIODU, CZEKOLADY METODĄ POTENCJOMETRYCZNĄ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

10

CWICZENIE 7   CIECZOWA CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA I CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA (TLC) W ROZDZIELANIU BARWNIKÓW ROŚLINNYCH

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

11

CWICZENIE 8  WYZNACZENIE WZGLĘDNEJ CHARAKTERYSTYKI WIDMOWEJ UKŁADU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO ZAKRESU FAL.

( 4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

12

CWICZENIE 9  SONDA TLENOWA W OZNACZANIE TLENU ROZPUSZCZONEGO W WODACH POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA, STAWY, WODZIE WODOCIĄGOWEJ, WODACH SPOŻYWCZYCH, WODZIE DESZCZOWEJ

(4 godziny)

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW

Literatura podstawowa:

1. W. Szczepaniak.; Metody instrumentalne w analizie chemicznej WNT Warszawa

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu); zajęcia odbywają się zgodnie z HARMONOGRAMEM, który proszę pobrać na platformie Moodle - plik pdf

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA

Poznanie podstaw chemii fizycznej. Opanowanie rozwiązywania podstawowych obliczeń i związanych z nimi problemów w zakresie wybranych zagadnień z chemii fizycznej. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie, zrozumienie i praktyczne zastosowanie przez studenta zachodzących zjawisk i praw fizyko-chemicznych podczas wykonywanego ćwiczenia. Podczas zajęć zapoznanie się z budową i zasadą działania wykorzystywanych zestawów aparaturowych. Zdobycie umiejętności zestawienia i opracowania uzyskanych wyników oraz wyciągania i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów; powiązanie zagadnień z chemii fizycznej z ochroną środowiska i zastosowanie metod wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

TREŚCI WYKŁADOWE Z PRZEDMIOTU CHEMIA FIZYCZNA:

DZIAŁ: TERMODYNAMIKA CHEMICZNA P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: RÓWNOWAGI FAZOWE P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: ELEKTROCHEMIA P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: KOROZJA METALI P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ: KINETYKA CHEMICZNA P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK

DZIAŁ:LEPKOŚĆ I NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE P6S_WG; P6S_WK;P6S_UW; P6S_KK


Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia:

forma zajęć: WYKŁADY

sposób weryfikacji: EGZAMIN 

Egzamin pisemny; możliwość egzaminów cząstkowych z podziałem partii materiału


Literatura podstawowa:

1.     Atkins P., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

2.     Atkins P.W. i wsp., Chemia Fizyczna – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2001.

3.     Szołkowska-Malińska J., Wybrane Zagadnienia z Chemii Fizycznej, WPWSZ Gniezno 2008.

4.     Szołkowska-Malińska J., Matłoka A., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla   studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska, WPWSZ Gniezno 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.       Buchowski H., Ufnalski W., Podstawy Termodynamiki, WNT, Warszawa 1998.

2.       Kisielewa E.W. i wsp., Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1971.

3.       Molski A., Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej,  WNT, Warszawa 2001.

4.     Olszowski A., Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 1980, 2005
prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA

Poznanie podstaw chemii fizycznej. Opanowanie rozwiązywania podstawowych obliczeń i związanych z nimi problemów w zakresie wybranych zagadnień z chemii fizycznej. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie, zrozumienie i praktyczne zastosowanie przez studenta zachodzących zjawisk i praw fizyko-chemicznych podczas wykonywanego ćwiczenia. Podczas zajęć zapoznanie się z budową i zasadą działania wykorzystywanych zestawów aparaturowych. Zdobycie umiejętności zestawienia i opracowania uzyskanych wyników oraz wyciągania i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów; powiązanie zagadnień z chemii fizycznej z ochroną środowiska i zastosowanie metod wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

tematy realizowane w ramach formy zajęć LABORATORIUM

1) Zależność stałej szybkości reakcji od temperatury. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

2) Reakcje oscylacyjne. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

3) Wyznaczanie składu i stałej trwałości związku  kompleksowego. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

4) Analiza termiczna – układ eutektyczny. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

5) Ekstrakcja – współczynnik podziału. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

6) Przewodnictwo roztworów elektrolitów. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

7) Galwanotechnika P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

8) Wyznaczanie potencjału dyfuzyjnego. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

9) Wyznaczanie lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

10) Napięcie powierzchniowe roztworu. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

11) Refraktometryczne oznaczanie stężenia glukozy oraz sacharozy w nieznanych próbkach. P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK

 UWAGA!!! zajęcia LABORATORIUM odbywają się wg. grafika harmonogramu zajęć dostępnego w budynku uczelni ul. Słowackiego


sposób weryfikacji: KOLOKWIA  

Na każdych ćwiczeniach  laboratoryjnych kolokwium ustne z danej partii materiału z danego ćwiczenia, ocena; protokół z wykonanego ćwiczenia student przygotowuje w ramach nauki własnej, wykonując stosowne obliczenia, schematy, wykresy i formułuje wnioski; ocena protokołu; protokół do oceny student przesyła na Moodla lub na zajęciach kontaktowych oddaje w laboratorium prowadzącemu zajęcia do oceny

 

Literatura podstawowa:

1.     Atkins P., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

2.     Atkins P.W. i wsp., Chemia Fizyczna – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2001.

3.     Szołkowska-Malińska J., Wybrane Zagadnienia z Chemii Fizycznej, WPWSZ Gniezno 2008.

4.     Szołkowska-Malińska J., Matłoka A., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla   studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska, WPWSZ Gniezno 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.       Buchowski H., Ufnalski W., Podstawy Termodynamiki, WNT, Warszawa 1998.

2.       Kisielewa E.W. i wsp., Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1971.

3.       Molski A., Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej,  WNT, Warszawa 2001.

4.     Olszowski A., Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 1980, 2005


prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  15 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA

Poznanie podstaw chemii fizycznej. Opanowanie rozwiązywania podstawowych obliczeń i związanych z nimi problemów w zakresie wybranych zagadnień z chemii fizycznej. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie, zrozumienie i praktyczne zastosowanie przez studenta zachodzących zjawisk i praw fizyko-chemicznych podczas wykonywanego ćwiczenia. Podczas zajęć zapoznanie się z budową i zasadą działania wykorzystywanych zestawów aparaturowych. Zdobycie umiejętności zestawienia i opracowania uzyskanych wyników oraz wyciągania i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów; powiązanie zagadnień z chemii fizycznej z ochroną środowiska i zastosowanie metod wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

tematy realizowane w ramach formy zajęć ĆWICZENIA

Ćwiczenia rachunkowe z następujących zagadnień: Ćwiczenia rachunkowe z następujących zagadnień: stany skupienia i właściwości gazów; równanie gazu stanu doskonałego Prawo Charlesa;  zasada Avogadra, ułamek molowy; I zasada termodynamik;  energia wewnętrzna;  entalpie; Obliczanie ciepła reakcji chemicznych, stałej szybkości reakcji , energii aktywacji reakcji, potencjałów elektrod i SEM ogniw galwanicznych

P6S_WG; P6S_WK; P6S_UW; P6S_KK; P6S_KO

sposób weryfikacji: KOLOKWIA  

Kolokwia  pisemne z danej partii materiału na ocenę; obliczenia rachunkowe przy tablicy lub w przypadku zajęć zdalnych zadanie do obliczenia i wysłanie na Moodla do oceny

 

Literatura podstawowa:

1.     Atkins P., Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

2.     Atkins P.W. i wsp., Chemia Fizyczna – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2001.

3.     Szołkowska-Malińska J., Wybrane Zagadnienia z Chemii Fizycznej, WPWSZ Gniezno 2008.

4.     Szołkowska-Malińska J., Matłoka A., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla   studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska, WPWSZ Gniezno 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.       Buchowski H., Ufnalski W., Podstawy Termodynamiki, WNT, Warszawa 1998.

2.       Kisielewa E.W. i wsp., Zbiór zadań z chemii fizycznej, PWN, Warszawa 1971.

3.       Molski A., Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej,  WNT, Warszawa 2001.

4.     Olszowski A., Doświadczenia fizykochemiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki  Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 1980, 2005

 


prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA Zdobycie wiedzy w zakresie głównych działów chemii analitycznej: pobór i przygotowanie próbek do badań, alkacymetrii, redoksymetrii, kompleksometrii i miareczkowania strąceniowego. W ramach każdego działu przedstawiane są podstawy teoretyczne oraz elementy praktycznego ich zastosowania w obliczeniach i analizie chemicznej; wprowadzenie elementów oceny statystycznej wyników

Laboratoria Przygotowanie się studenta do zajęć zgodnie z wykonywanym w danym dniu ćwiczeniem laboratoryjnym; wiedza na temat wykorzystywanych związków chemicznych w danym ćwiczeniu - (właściwości i jak postępować w przypadku skażenia BHP) materiał teoretyczny przygotowanie do kolokwium zgodnie z tematyką ćwiczenia; wiedza na czym polega ćwiczenie i jaki jest cel; praktyczne wykonanie eksperymentu; przygotowanie opisu protokołu; opracowanie protokołu, stosowne obserwacje z przeprowadzonych eksperymentów, obliczenia i wyciągniecie wniosków na podstawie uzyskanych wyników. Protokół do oceny. OCENA KOŃCOWA Z OCEN CZĄSTKOWYCH uzyskanych przez studenta. Opisy metodyki do zajęć laboratoryjnych dostępne do pobrania w laboratorium Budynek Uczelni ul. Słowackiego
Sposób weryfikacji: • przed każdymi zajęciami kolokwium 5 pytań z zagadnień w danym ćwiczeniu; odpowiedź pisemna • ocena z wykonania eksperymentu • ocena za opracowanie sprawozdania protokołu; ocena za kolokwium

tematy realizowane w ramach formy zajęć LABORATORIUM

Ćwiczenie 0. Ćwiczenia organizacyjne i przepisy BHP/ Wyznaczanie pojemności kolby i pipety i oznaczanie współmierności kolby z pipetą.K_U24K_K03K_U19

Ćwiczenie 1. Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody.K_U24K_K03K_U19

Ćwiczenie 2. Współoznaczanie wodorotlenku i węglanów metodą WarderaK_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 3. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 4. Bromianometryczne i jodometryczne oznaczanie fenolu K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 5. Nastawianie miana KMnO4 na H2C2O4; K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 6. Manganometryczne oznaczanie nadtlenku wodoru. K_U24 K_K03 K_U19

Ćwiczenie 7. Redoksymetria jodometryczne oznaczanie miedzi Cu(II) mianowanym 0.1 M tiosiarczanem sodu Na2S2O3; K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 8. Współoznaczanie wapnia i magnezu i obliczanie twardości wody. K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 9. Oznaczanie żelaza w wodzie metodą kompleksonometryczną K_U24 K_K03 K_U19 K_W08 K_W08

Ćwiczenie 10. Oznaczanie jonów niklu w wodzie – miareczkowanie roztworem EDTA K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 11. Nastawianie miana 0,05M BaCl2+0,05M MgCl2 roztworem EDTA i oznaczanie siarczanów w wodzie metodą miareczkowania r. EDTA. K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 12/13. Oznaczanie chlorków metodą Mohra oraz metodą Volharda. K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

Ćwiczenie 14. Termin rezerwowy - odrabianie ćwiczeń (jeśli student w jakiś by nie uczestniczył) i/lub  ZALICZENIE (zdalne) K_U24 K_K03 K_U19 K_W08

UWAGA!!!

Przy każdej metodyce do ćwiczenia jest dostępna tematyka na kolokwium.

Literatura podstawowa:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2 Chemiczne metody analizy ilościowej, Wyd. Naukowe PWN W-wa 2004.


prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA Zdobycie wiedzy w zakresie głównych działów chemii analitycznej: pobór i przygotowanie próbek do badań, alkacymetrii, redoksymetrii, kompleksometrii i miareczkowania strąceniowego. W ramach każdego działu przedstawiane są podstawy teoretyczne oraz elementy praktycznego ich zastosowania w obliczeniach i analizie chemicznej; wprowadzenie elementów oceny statystycznej wyników

Wykłady - utrwalanie wiedzy przez studenta z materiału zrealizowanego podczas wykładów; poszerzanie wiedzy przez studenta w oparciu o źródła literaturowe; przygotowanie się studenta do egzaminu z przedmiotu

Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia:

WYKŁADY -  EGZAMIN - pisemny egzamin – sprawdzenie wiedzy (10 pytań), Stosowany system punktacji, który na końcu przeliczany jest proporcjonalnie na oceny.

Literatura podstawowa:

1. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT W-wa1999.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2 Chemiczne metody analizy ilościowej, Wyd. Naukowe PWN W-wa 2004. 

 Literatura uzupełniająca:

1. D. Kealey, P.J. Haines; tłum. Ang. Małgorzata Galus – “Krótkie wykłady – Chemia Analityczna; PWN-Warszawa 2005

prowadzący przedmiot: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

koordynator: dr n. farm. Agnieszka Matłoka

kontakt: a.matloka@pwsz-gniezno.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WYKŁADY   30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

ĆWICZENIA  30 godzin (studia stacjonarne); ZDALNE (MS Teams + Moodle)

LABORATORIA 45 godzin (studia stacjonarne);W KONTAKCIE (w laboratorium w budynku uczelni ul. Słowackiego +  końcowe zaliczenie  zdalnie na Moodlu)

Założenia i cel kształcenia przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA Zdobycie wiedzy w zakresie głównych działów chemii analitycznej: pobór i przygotowanie próbek do badań, alkacymetrii, redoksymetrii, kompleksometrii i miareczkowania strąceniowego. W ramach każdego działu przedstawiane są podstawy teoretyczne oraz elementy praktycznego ich zastosowania w obliczeniach i analizie chemicznej; wprowadzenie elementów oceny statystycznej wyników

tematy realizowane w ramach formy zajęć ĆWICZENIA
Rodzaje stężeń roztworów i ich przeliczenie,K_W08 K_U01; K_W01
mieszanie roztworów. K_W08; K_U01;K_W01
Elementy oceny statystycznej opracowania wyników .K_W08 K_U01;K_W01
klasyfikacja błędów, ocena statystyczna wyników serii pomiarów. Błąd względny i błąd bezwzględny.K_W08;K_U01;K_W01
Zadania z zakresu miareczkowania alkacymetrycznego,K_W08 K_U01 K_W01
Zadania z zakresu miareczkowania kompleksometrycznego,K_W08;K_U01K_W01
zadania z zakresu miareczkowania redoksometrycznego K_W08 K_U01; K_W01
Zadania z zakresu miareczkowania i analizy strącania osadów K_W08; K_U01; K_W01
pH roztworów, pH buforów. K_W08; K_U01;K_W01

Sposób weryfikacji wiedzy na CWICZENIACH
sprawdzian i premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów w danym obszarze tematyki przedmiotu; • ocenianie ciągłe, na każdych zajęciach - premiowanie przyrostu umiejętności obliczeń rozwiazywania zadań problemowych• ocena poprawności działania w ramach pracy własnej, student rozwiązane zadania z kolokwium i z pracy własnej rozwiązuje podczas zajęć MS Teams i przesyła na Moodle do oceny przez prowadzącego zajęcia

Ćwiczenia - przygotowanie się studenta do zajęć zgodnie z zalecaną literaturą celem sprawnego rozwiązywania zadań problemowych podczas zajeć ćwiczeniowych; przygotowanie studentów do kolokwium sprawdzającego na podstawie przerobionego materiału podczas zajęć ćwiczeniowych i zadań realizowanych podczas pracy własnej studenta

Literatura podstawowa: A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT W-wa1999.


kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

w kursie zawarto materiały o tematyce ........

KURS W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje oznaczanie żelaza metodą kolorymetryczną (spektrofotometryczną) + wyniki badań do opracowania przez studenta i zadanie teoretyczne

KURS W TRAKCIE TWORZENIA

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej II sem./Irok

 Wykład: w dniu 2704 2020 tematyka Alkeny addycja wolnorodnikowa hydroksylowanie ozonoliza. Reakcje z udziałem stereoizomerów addycja syn i anti.

LABORATORIUM Zaliczenie pracowni na podstawie ocen cząstkowych z protokołów i części teoretycznych, które student przysyłał sukcesywnie do oceny . Ocena końcowa do indeksu i na kartę zaliczeniową będzie średnią z wszystkich ocen cząstkowych. O Ocenach końcowych poinformuję studentów w mailach indywidualnych.kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

ćwiczenia laboratoryjnego z Ozn. żelaza metodą kompleksonometryczną. Ponadto w pliku zawarto przykładowe rozwiązane zadanie; wyniki z analizy do opracowania w protokole przez studenta oraz pytania do udzielenia odpowiedzi przez studenta. Prace proszę przesłać na Platformę  Moodle do 28 kwietnia 2020r

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych i teoretycznych pytań.


kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

w kursie zawarto  materiał nt . Rysowanie wzorów strukturalnych alkanów danych pochodnych izomerów i ZADANIE DO ROZWIĄZANIA PRZEZ STUDENTÓW i przesłania do oceny na Moodla

kontakt student- wykładowca droga mailowa.

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/Irok

WYKŁAD zawiera treści nt: Alkeny reakcje addycji, reguła Markownikowa, reakcje addycji elektrofilowej-mechanizm, orientacja

LABORATORIUM zawiera treści nt.: metodyka i teoria Tłuszcze oznaczanie liczby zmydlania oznaczanie liczby kwasowej oznaczanie liczby nadtlenkowej  i ZADANIA DLA STUDENTÓW, które należy rozwiązać i pracowania przysłać do oceny na Platformę Moodle;

 materiał dodatkowy plik z ARTYKUEM:Ł MWroniak, M Kwiatkowska K. Krygier Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno; Żywność Nauka Technologia  Jakość 2(47) s.46-48 2006

Laboratoria - sprawozdania

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych za sprawozdania z zadań laboratoryjnych i teoretycznych pytań.

WYKŁAD- EGZAMIN podczas sesji egzaminacyjnej .......

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

kurs zawiera następujące materiały: plik  nt. Mangan-w-wodzie-przeznaczonej-do-spożycia-przez-ludzi  opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny 2018; ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;   Opis ćwiczenia dot. Oznaczania manganu w wodzie metodą spektrofotometryczną VIS wraz z wynikami analizy do opracowania przez studentów w ramach pracy własnej oraz pytaniami odnośnie treści ćwiczenia, na które student udziela odpowiedzi pisemnej i przesyła wykładowcy mailem do ocenienia

 UWAGA! Kontakt student wykładowca drogą e-mail!


kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/1rok

kurs zawiera materiał nt.  Obliczanie składu procentowego związków organicznych i określanie ich wzorów empirycznych ; przykłady rozwiązanych zadań do przeanalizowania przez studenta w ramach pracy własnej + zadanie do rozwiązania przez studenta i przesłanie mailem  do wykładowcy na ocenę

UWAGA! Kontakt student-wykładowca drogą korespondencji e-mail!

         

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

WYKŁAD: nt. Diastereoizomery, właściwości diastereoizomerów, związek mezo, określanie konfiguracji w przypadku więcej niż jednego centrum chiralności, konformery, budowa alkenów, właściwości fizyczne,  izomeria geometryczna, nazewnictwo, przemysłowe metody otrzymywania alkenów.

LABORATORIUM: nt. Biocząsteczki. Białka, reakcja z ninhydryną, reakcja z kwasem azotowym, reakcja z siarczanem miedzi, reakcja biuretowa, reakcja ksantoproteinowa, próba Millona, reakcja denaturacji białka; zadania dla studenta i pytania do wykonania w ramach pracy własnej i przesłanie mailem do oceny

 UWAGA! kontakt student -wykładowca drogą mailowa!

kurs przeznaczony dla  studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

Przesłane pliki zawierają opis ćwiczenia z ozn. Twardości wody + przykład rozwiązanego zadania + wyniki z analizy do opracowania protokołu + zestaw pytań do udzielenia odpowiedzi przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student-wykładowca drogą mailowa!

Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Technologia chemiczna - rok 1., semestr 6.

Kurs zawiera pliki z treściami wykładowymi oraz kartę opisu przedmiotu.

Kontakt student-wykładowca odbywa się drogą e-mail.

kurs przeznaczony dla studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

kurs zawiera treści Wykładowe nt. STEREOCHEMIA. STEREOIZOMERY. IZOMERY. ENANCJOMERY. DIASTEREOIZOMERY. REGUŁY PIERWSZEŃSTWA PODSTAWNIKÓW. CENTRUM CHIRALNOŚCI.ZASADY OKREŚLANIA KONFIGURACJI R i S. + opis ćwiczenia Laboratoryjnego Biocząsteczki. Cukry. Wykrywanie obecności Węglowodanów. Próba Molischa.Próba Fehlinga. Próba Tollensa. PróbaBenedicta. Próba zasadowa. Próba jodowa. + polecenie do opracowania przez studentów w ramach pracy własnej udzielić odpowiedzi na zadane pytania i opracować protokół z zachodzącymi równaniami reakcji

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student-wykładowca droga mailową!


kurs przeznaczony dla  studentów kierunku technologii chemicznej sem.2/I rok

 przesłane pliki  ćwiczeniowe z przedmiotu chemia organiczna zawierają materiał nt.  obliczania zawartości procentowej związków organicznych  Analiza elementarna- przykłady rozwiązanych zadań  do przeanalizowania przez studenta w ramach pracy własnej  + zadania do rozwiązania przez studenta w ramach pracy własnej na zaliczenie  

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! kontakt student -wykładowca odbywa się drogą mailową!           

   

kurs przeznaczony dla kierunku Technologii Chemicznej sem.2/I rok

TEMAT Obliczenia zmiany entalpii dla wybranych reakcji chemicznych związków organicznych ; dnia 24 marca 2020

Plik zawiera podstawę teoretyczną + potrzebne dane tabelaryczne + przykłady rozwiązania zadań + zadanie dla studentów do samodzielnego rozwiązania na zaliczenie

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student kontakt drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/ I rok

Podstawę teoretyczną Oznaczania tlenu rozpuszczonego w wodzie metoda Winklera oraz przy użyciu tlenomierza + opracowanie  wyniku analizy – przykładowe rozwiązane zadanie +  zadanie do samodzielnego rozwiązania przez studentów na zaliczenie + zestaw pytań do napisania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

kurs przeznaczony dla kierunku technologii chemicznej sem.2/ I rok

do pobrania plik z wykładem + materiałem teoretycznym laboratorium + zadania i pytania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Przedmiot: Technologie i produkty chemiczne

Studia stacjonarne: wykład - 15 godzin, laboratorium - 15 godzin (2 pkt. ECTS)

Prowadzący wykład: dr inż. Beata Klapiszewska-Kaźmierczak

Kontakt: beataklapiszewska@tlen.pl


Cel kształcenia: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemysłem chemiczny w Polsce i na świecie - charakterystyka wybranych gałęzi i branż. Wybrane procesy jednostkowe i technologie wspomagające wytwarzanie i prowadzące do otrzymania produktów chemicznych realizowane na skalę przemysłową w Polsce. Podstawowe rozwiązania technologiczne unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. 

Kurs zawiera wykłady, które są dodawane zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje dotyczące wykonywanych zadań odbywają się drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora.


Metody zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania prezentacji oraz test jednokrotnego wyboru.

Zaliczenie laboratorium z racji nauczania zdalnego odbędzie się w formie przygotowania projektu.
Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu: Matematyka - algebra dla kierunku Technologia chemiczna (studia stacjonarne) semestr II

Prowadzący zajęcia: dr J. Kuiński, mgr K. Tomczak


Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin, ćwiczenia: praca pisemna


Wymiana informacji drogą mailową

Kurs przeznaczony dla studentów Kierunku Technologia chemiczna

Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA sem.2/I rok

do pobrania plik z wykładem + materiałem teoretycznym laboratorium + zadania i pytania do opracowania przez studenta

W Kursie zamieszczono KARTĘ OPISU PRZEDMIOTU, gdzie są szczegóły związane z celem przedmiotu, tematyką, zasadami zaliczenia, literaturą źródłową,, formą zajęć, liczbą godzin,  prowadzącym zajęcia

UWAGA! wymiana informacji (konsultacje) wykładowca-student drogą mailową

Kurs swoim zakresem obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem technik rozpoznania obrazowego jako jednego z rodzajów rozpoznania wchodzących w skład rozpoznania wojskowego. Tematyka obejmuje podstawowe zagadnienia związane z teledetekcją i fotogrametrią, a w szczególności zakres optoelektronicznego i radarowego obrazowania powierzchni Ziemi.

Wykłady z przedmiotu: Analiza matematyczna dla kierunku Analityka bezpieczeństwa (studia stacjonarne) semestr I

Prowadzący zajęcia:  mgr K. Tomczak


Zasady zaliczenia:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: prace pisemnePrzedstawienie roli, budowy i zasad działania systemów operacyjnych.

Omówienie podstawowych mechanizmów systemu operacyjnego.

Zapoznanie z podstawami obsługi terminala systemu operacyjnego Linux i umiejętności pisania skryptów powłoki BASH.


Wykład - 16 godzin


Laboratorium 16 godzinProwadzący:


mgr inż. Karol Popiołek

Przedstawienie roli, budowy i zasad działania systemów operacyjnych.

Omówienie podstawowych mechanizmów systemu operacyjnego.

Zapoznanie z podstawami obsługi terminala systemu operacyjnego Linux i umiejętności pisania skryptów powłoki BASH.


Wykład - 30 godzin


Laboratorium 30 godzinProwadzący:


mgr inż. Karol Popiołe

Przedmiot zakłada nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności posługiwania się skryptowym językiem programowania, na przykładzie języka Python 3, JavaScript oraz PHP.


Wykład - 15 godzin


Laboratorium 30 godzin


Projekt 15 godzin
Prowadzący:


mgr inż. Karol Popiołek

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności posługiwania się skryptowym językiem programowania, na przykładzie języka Python 3, JavaScript oraz PHP.

Wykład - 15 godzin

Laboratorium 30 godzin

Projekt 15 godzin


Prowadzący:

mgr inż. Karol Popiołek

Kurs pokazuje zwinne podejście do zarządzania projektami na podstawie metodyki SCRUM

Studia stacjonarne: wykład – 16 h, ćw. – 8 h

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunków: Informatyka, ZiP, Transport


Prowadzący wykłady i ćwiczenia: mgr K. Tomczak


Kontakt: k.tomczak@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Cele kształcenia:

1.  Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z algebry liniowej z geometrią analityczną, w zakresie określonym przez treści programowe. Kształtowanie u studenta umiejętności pracy zespołowej.

2. Opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania prostych problemów oraz korzystanie z pakietów oprogramowania algebry liniowej z geometrią analityczną i interpretacji wyników

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Praca pisemna złożona z zagadnień teoretycznych i zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe (premiowanie aktywności, samodzielnych rozwiązań i jakości percepcji)

Ćwiczenia

Praca pisemna złożona z zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe – premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami i metodami. Premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów.


Literatura podstawowa:

1.      Cuberbiller O., Zadania i ćwiczenia z geometrii analitycznej, PWN Warszawa,1966.

2.      Jurlewicz T.,Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

3.      Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach., PWN 1999.

4.      Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN Warszawa 1995.

 

Literatura uzupełniająca:

1.      Foltyńska  I., Ratajczak Z., Szafrański Z., Matematyka dla studentów uczelni technicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003

2.     Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski w., Matematyka, definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2003

3.       Hącia L., Matematyka dla studentów studiów zawodowych, Wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie 2008.


Tematy wykładów             

 

1.Precyzyjny język -  warunek sprawnego komunikowania się

2. Komunikowanie się poprzez wartości

3. Komunikacja – ustalenia terminologiczne                                                                                           

  4.Komunikacja  w organizacji – właściwości i funkcje     

  5. Umiejętności w komunikowaniu się

   6. Determinanty komunikacji –osobowościowe, społeczne, organizacyjne                                                                 

7.  Kultura organizacyjna i jej rola w procesie komunikowania         

   8. Władza w organizacji – rola komunikacji w sprawowaniu władzy 

                                                                                                                                                          

Literatura

1.    J. Bralczyk, Język na sprzedaż, W-wa 1996

2.  Zb. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000

3.    H. Mruk - red. naukowy, Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002

4.    Z. Brześkiewicz, Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym, W-wa 1995

5.    L. Lachowicki, Sztuka zwycięskiej dyskusji,  W-wa 1997

6.    Zgółkowie H. i T., Językowy savoir-vivre, Poznań 1992

7.    Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 1999

8.    B.Sobkowiak , Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji,  Wrocław 2005,

10.Tony Warner, Umiejętności w komunikowaniu się, Wrocław 1999   


Studia stacjonarne: wykład – 30 h, ćw. – 15 h

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych, kierunków: Informatyka, ZiP, Transport


Prowadzący wykłady i ćwiczenia: mgr K. Tomczak


Kontakt: k.tomczak@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Cele kształcenia:

1.  Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z algebry liniowej z geometrią analityczną, w zakresie określonym przez treści programowe. Kształtowanie u studenta umiejętności pracy zespołowej.

2. Opanowanie przez studentów umiejętności rozwiązywania prostych problemów oraz korzystanie z pakietów oprogramowania algebry liniowej z geometrią analityczną i interpretacji wyników

 

Metoda zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - zaliczenie

Praca pisemna złożona z zagadnień teoretycznych i zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe (premiowanie aktywności, samodzielnych rozwiązań i jakości percepcji)

Ćwiczenia

Praca pisemna złożona z zadań dotyczących omawianych problemów. Ocenianie ciągłe – premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się poznanymi zasadami i metodami. Premiowanie przyrostu wiedzy niezbędnej do realizacji postawionych problemów.


Literatura podstawowa:

1.      Cuberbiller O., Zadania i ćwiczenia z geometrii analitycznej, PWN Warszawa,1966.

2.      Jurlewicz T.,Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004.

3.      Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach., PWN 1999.

4.      Stankiewicz W., Wojtowicz J., Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. PWN Warszawa 1995.

 

Literatura uzupełniająca:

1.    Foltyńska  I., Ratajczak Z., Szafrański Z., Matematyka dla studentów uczelni technicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2003

2.    Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski w., Matematyka, definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2003

3.       Hącia L., Matematyka dla studentów studiów zawodowych, Wydawnictwo PWSZ w Gnieźnie 2008.


Praktyczna realizacja projektu będącego przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej. Zaprojektowanie, zaimplementowanie i wdrożenie systemu informatycznego opartego o wskazane technologie lub rozwiązanie (wraz z implementacją i testami) problemu badawczego.  Stosowana jest  wybrana metodyka realizacji projektu informatycznego, postęp realizacji uwidaczniają wskaźniki, opracowane modele i efekty. Wynik końcowy to działające oprogramowanie prototypowe lub w pełni funkcjonalne i gotowe do wdrożenia lub dedykowany system komputerowy. Projekt jest  udokumentowany w opracowanym sprawozdaniu.

Oczekiwane efekty kształcenia:

K_W03 - P6S_WG, P6S_WK, P6Z_WO, P6Z_WT


K_W09 - P6U_W, P6S_WG, P6Z_WK, P6Z_WZ


K_W12 -  P6S_WG, P6S_WK, P6U_W


K_W14 - P6U_W, P6S_WG, P6S_WK, P6Z_WZ


K_U07 - P6U_U, P6S_UW, P6S_UK, P6Z_UI


K_U09 - P6U_U, P6S_UW, P6Z_UO


K_U10, K_U11 - P6U_U, P6S_UW, P6Z_UN


K_U12 - P6U_U, P6S_UW, P6Z_UO


K_K01 - P6U_K, P6S_KK


K_K02 - P6S_KO, P6Z_KP, P6Z_KR